dimarts, 30 d’octubre de 2012

Redactors aprenents i experts: consells d'escriptura

En general, s'entén per experta la persona que per a redactar desenvolupa un procés de treball complex, en què analitza els lectors, planifica el text, busca idees, fa esborranys, els revisa, etc. Per mitjà d'aquest procés, aquesta persona aconsegueix produir escrits coherents, clars i correctes, que el lector entén sense a penes dificultat. 
Al contrari que l'anterior, el redactor aprenent acostuma a produir escrits amb diversos problemes (incorreccions lingüístiques, ambigüitats, incoherències) perquè escriu de forma molt més 'simple', apuntant al paper allò que li passa pel cap a mesura que ho va pensant, sense corregir, sense planificar el text; l'aprenent acostuma a pensar que escriure és una activitat 'espontània' semblant a parlar.
Ací us deixem un decàleg per a tenir molt en compte en vista a la preparació i redacció d'un text acadèmic com ara són els treballs que esteu exposant de Literatura o l'entrada setmanal al blog portfoli d'aula. A més, haureu de recordar-lo perquè forma part dels continguts de l'examen d'avaluació.
  1. Buscar models. En algunes situacions, buscar models (exemples d'allò que s'ha d'escriure: textos ja elaborats, formularis, esquemes) per a copiar o adaptar pot ser una bona estratègia per a facilitar el procés de composició.  
  2. Pensar en els meus lectors. Els redactors experts tenen molta més consciència de la seua audiència que els aprenents. Els experts pensen en els seus lectors durant tot el procés d'elaboració del text: valoren què saben, què volen saber, com reaccionaran davant el text, quan el llegiran, etc. Pensar en els possibles lectors és una bona estratègia per a millorar la redacció.  
  3. Buscar idees al principi. Buscar idees per a l'escrit és una activitat diferent de redactar cada idea amb les paraules i expressions que puguen entendre els lectors. Els redactors experts coneixen aquesta distinció i acostumen a realitzar les dues feines per separat: per una banda, busquen idees i, per l'altra, les redacten amb el llenguatge que requerisca cada lector. Intentar fer les dues coses alhora és més difícil. 
  4. Fer esborranys. Els redactors experts tenen un procés de redacció més sofisticat i acostumen a produir més esborranys que els aprenents: llistes, esquemes, guions, correccions, reformulacions, etc. Els aprenents prescindeixen d'esborranys i revisions i, sovint, intenten escriure directament la versió final en un full en net.  
  5. Fer plans i esquemes i modificar-los. Els experts fan més plans que els aprenents i també els modifiquen amb més freqüència i profunditat mentre escriuen. A més, aprenen mentre escriuen i aprofiten tot el que aprenen per millorar el text. Els aprenents senten peresa de modificar el que ja han començat i acostumen a no fer-ho.  
  6. Llegir mentre s'escriu. Revisar un escrit requereix interrompre'n la redacció i llegir el que s'acaba d'escriure per confirmar que és realment el que es volia dir. Els redactors experts es caracteritzen per realitzar aquesta operació moltes més vegades que els aprenents.  
  7. Revisar la forma i el contingut. Experts i aprenents entenen de manera diferent la revisió. Per als experts, revisar és una forma de millorar l'escrit: revisen molt i en profunditat, modifiquen aspectes profunds del text (hi afegeixen idees, reestructuren, eliminen paràgrafs). Els aprenents revisen poc i només la superfície: poleixen els errors ortogràfics o tipogràfics i retoquen aspectes locals de la prosa: paraules, signes gràfics o frases.  
  8. Escriure una idea. Els redactors experts acostumen a tenir més facilitat per a reformular lingüísticament una oració o un fragment. Els aprenents són presoners de la forma lingüística original amb què han tingut una idea.  
  9. Escriure en circumstàncies diferents. Els experts redacten de manera diferent segons cada situació d'escriptura: paren més atenció a la correcció en els escrits formals; dediquen més temps a buscar idees i a elaborar-les, si han d'escriure d'un tema desconegut o difícil; busquen models o exemples si han d'elaborar textos desconeguts, etc. Cada situació d'escriptura, cada text, és diferent i exigeix una manera diferent d'escriure.  
  10. Consultar manuals. Els redactors experts utilitzen tot tipus de materials de consulta i programes informàtics per escriure: consulten el diccionari i la gramàtica, verifiquen automàticament l'ortografia, etc. La diferència entre els experts i els aprenents no és que uns no cometen errors i els altres sí, sinó que els experts saben que poden equivocar-se; revisen per trobar els errors comesos i els corregeixen.
- - - - - 
Procedència d'aquest decàleg http://parles.upf.edu/llocs/cr/catacd/index.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys i les companyes de classe al meu apunt.